Raporty o bezpieczeństwie

Uwaga! Opracowujemy raporty o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. 2016 r., poz. 287).

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu o dużym ryzyku.
Raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.Rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku może nastąpić po zatwierdzeniu raportu o bezpieczeństwie.Opracowany przez nasze Biuro Raport o bezpieczeństwie zawiera:
1) informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom, które dotyczą:
    - ogólnego opisu zakładu, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych,
      geologicznych i wodnych, zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, działalności zakładu i przyjętych w nim zasad zarządzania
      bezpieczeństwem,
    - opisu instalacji zakładu, z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów
      zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych,
    - opisu procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania,
      gospodarki odpadami,
2) analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im, która dotyczy:
    - identyfikacji instalacji zakładu oraz rodzajów działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią,
    - opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z
      uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary,
      które mogą być objęte skutkami tych awarii,
    - opisu technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków,
      z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków,
    - organizacji systemu alarmowania i działań ratowniczych,
3) informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania, które
    dotyczą:
    - powołania się na opracowany program zapobiegania awariom,
    - sposobów wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania awariom;
    - określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności programu zapobiegania awariom,
4) informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa, które dotyczą:
    - sposobów wdrażania zasad określonych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenia:
      a) obowiązków pracowników oraz podwykonawców w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej
          eksploatacji, wyłączenia oraz w stanach awaryjnych,
      b) potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnieniu udziału w tych
          szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie,
    - nadzoru bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w ruchu, oraz
      wprowadzania zmian w procesach technologicznych,
    - prowadzenia systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych,
    - określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa,
5) informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający
    poziom bezpieczeństwa dotyczące:
    - potwierdzenia istnienia i określenia zasad wprowadzania zmian w profilu produkcji, konstrukcji, obsłudze i organizacji,
    - potwierdzenia istnienia i określenia środków przedsięwziętych dla kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz
      przepisami bezpieczeństwa pracy, takich jak regularne przeglądy instalacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, włączając
      w to:
      a) testy systemów ostrzegawczych, generowania alarmów i urządzeń bezpieczeństwa,
      b) awaryjne zaopatrzenie w media istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
      c) kontrolę ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych,
      d) środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi,
      e) potwierdzenie prowadzenia audytów i przeglądów dla oceny przyjętych zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli
          organów nadzoru nad warunkami pracy,
6) informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania
    zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, które dotyczą:
    - powołania się na opracowany wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy,
    - określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego,
    - powołania się na dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego,
7) nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie,
8) opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, który obejmuje:
    - wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:
      a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract
          Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC,
      b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzania raportu) lub mogących się
          znaleźć w zakładzie,
    - charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i
      środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii,
    - powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.
Raport o bezpieczeństwie jest opracowywany z uwzględnieniem informacji zawartych w:
- zgłoszeniu zakładu o dużym ryzyku,
- programie zapobiegania awariom zakładu o dużym ryzyku,
- instrukcjach:
   a) technologicznej,
   b) stanowiskowej,
   c) bezpieczeństwa i higieny pracy,
   d) postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych,
   e) działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych,
- kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
- dokumentacji dotyczącej:
   a) stanowisk pracy,
   b) zapobiegania awariom,
   c) systemu bezpieczeństwa,
- mapach i planach zakładu.