Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej

"Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej" są wytycznymi dla projektantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które opracowuje sie na etapie projektu budowlanego.
Oferujemy Państwu wykonanie "Warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej", które zawierają między innymi:
1. Charakterystykę budowlaną obiektu.
2. Kwalifikację pożarową obiektu.
3. Kwalifikację w zakresie zagrożenia wybuchem.
4. Gęstość obciążenia ogniowego.
5. Podział obiektu na strefy pożarowe.
6. Określenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku.
7. Określenie wymaganej klasy odporności ogniowej elementów budynku.
8. Określenie wymagań w zakresie ewakuacji osób.
9. Określenie wymagań dotyczących wystroju wnętrza obiektu.
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
11. Wymagania w zakresie wyposażenia obiektu w przeciwpożarowe hydranty wewnętrzne.
12. Wymogi zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
13. Wymagania w zakresie dróg pożarowych.
14. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.
15. Wymagania dla głównego wyłącznika prądu.
16. Wyposażenie obiektu stałe instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
"Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej" są opracowywane przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z wieloletnim doświadczeniem.