Wewnętrzne plany operacyjno - ratownicze

Uwaga! Opracowujemy wewnętrzne plany operacyjno - ratownicze zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno - ratownicze (Dz. U. 2016 r., poz. 821).

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:
1) opracowania wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, a w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia – do
    niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji,
2) dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego
    planu operacyjno – ratowniczego, z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych.
Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.
Plan wewnętrzny sporządzany przez nasze Biuro zawiera:
1) podstawowe informacje dotyczące lokalizacji i działalności zakładu:
    - opis zakładu z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i charakterystykę warunków atmosferycznych,
    - charakter działalności zakładu i określenie struktury organizacyjnej zakładu,
    - opis instalacji technologicznych z uwzględnieniem ich otoczenia, a w szczególności odległości od:
      a) sąsiednich instalacji i dróg komunikacyjnych,
      b) terenów zamieszkałych, ze wskazaniem gęstości zaludnienia,
      c) obiektów użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego,
      d) istotnych dla prowadzonych działań ratowniczych elementów środowiska oraz infrastruktury terenu: rzek, zbiorników wodnych,
          lasów, linii energetycznych, rurociągów z niebezpiecznymi mediami, stacji pomp i ujęć wody pitnej, obiektów hydrotechnicznych,
    - opis stosowanych procesów technologicznych,
    - wykaz substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się w zakładzie, z określeniem ich maksymalnych ilości i wskazaniem
      przyporządkowanych im numerów kart charakterystyk,
2) określenie występujących zagrożeń i procedur prowadzenia na terenie zakładu działań ratowniczych służących ochronie ludzi i
    środowiska przed skutkami awarii, wraz ze wskazaniem przewidzianych do tego celu środków i metod:
    - określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym przyczyn naturalnych, umożliwiających zapoczątkowanie awarii, oraz
      prawdopodobne warianty rozwoju zdarzeń wraz ze wskazaniem przewidywanego zasięgu i skutków awarii,
    - wskazanie osób upoważnionych do kierowania działaniami ratowniczymi na terenie zakładu oraz współdziałania z komendantem
      wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
    - opis systemu wykrywania stanu zagrożenia awarią, sposobu alarmowania o wystąpieniu awarii oraz sposobu prowadzenia
      ewakuacji ludzi i mienia,
    - opis struktury organizacyjnej i stanu osobowego zakładowej służby ratowniczej lub zakładowej straży pożarnej oraz środków
      przewidzianych do działań ratowniczych,
    - opis sposobu alarmowania przez pracowników zakładu: kierownictwa zakładu, zakładowych służb ratowniczych, jednostek
      Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony zdrowia oraz innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia działań,
    - opis sposobu alarmowania i ostrzegania pracowników zakładu o zagrożeniu;
    - opis postępowania pracowników zakładu podczas awarii instalacji i urządzeń, z uwzględnieniem:
      a) działań ograniczających skutki awarii na stanowisku pracy,
      b) sposobów udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym i ich ewakuacji oraz ostrzegania zagrożonych,
      c) współdziałania z podmiotami ratowniczymi,
    - opis postępowania zakładowej służby ratowniczej lub zakładowej straży pożarnej podczas awarii instalacji i urządzeń, w tym:
      a) uruchamiania sił i środków ratowniczych i dysponowania nimi,
      b) powiadamiania specjalistów wspomagających działania ratownicze lub zabezpieczających instalacje i urządzenia zagrożone
          skutkami awarii albo pracujące w trybie awaryjnym,
      c) ratowania życia, zdrowia pracowników, środowiska i mienia zakładu podczas wystąpienia awarii lub innego zagrożenia,
      d) stosowania urządzeń i instalacji zabezpieczających proces technologiczny,
      e) powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
    - opis postępowania i współdziałania specjalistów oraz kierownictwa nadzorującego pracę instalacji, urządzeń lub wydziałów
      zakładu z kierującym działaniem ratowniczym i jego sztabem,
    - opis sposobu koordynacji działań ratowniczych w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych oraz z udziałem innych podmiotów
      spoza zakładu,
    - opis sposobu wymiany informacji pomiędzy zakładami, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć
      prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub zwiększyć jej skutki,
    - opis postępowania kierownictwa zakładu,
    - opis postępowania dotyczącego zapewnienia pomocy w usuwaniu skutków awarii na zewnątrz zakładu,
    - określenie zasad i metod szkolenia pracowników zakładu w zakresie obowiązków wynikających z określonych procedur
      prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków awarii oraz zasad współpracy i koordynacji z zewnętrznymi służbami
      ratowniczymi,
3) wskazanie sposobu postępowania poawaryjnego:
    - metody zabezpieczania miejsca awarii i dokumentowania powstałych awarii,
    - metody i środki usuwania skutków awarii,
    - miejsca i metody neutralizacji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz odkażania terenu,
    - podmioty przewidziane do podjęcia działań związanych z usuwaniem skutków awarii lub rekultywacji gruntu oraz procedury ich
      powiadamiania,
4) dokumentację graficzną sporządzoną w skali zapewniającej czytelne przedstawienie wymaganych informacji, takich jak:
    - plan sytuacyjny terenu zakładu, wraz z terenem przyległym, jeżeli obejmuje go przewidywany zasięg awarii, uwzględniający:
      a) obiekty, urządzenia techniczne i składowiska,
      b) miejsca występowania substancji niebezpiecznych oraz wewnętrznych dróg ich transportu,
      c) przeznaczenie terenów przyległych z określeniem liczby zagrożonych osób na terenie objętym przewidzianym zasięgiem awarii,
      d) instalacje technologiczne, w tym podziemne, ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków, naziemne linie
          elektroenergetyczne z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów, zbiorniki i cieki wód powierzchniowych ze wskazaniem
          kierunku ich spływu,
      e) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren zakładu,
      f) drogi i kierunki ewakuacji, miejsca zbiórki dla ewakuowanych, docelowe rejony ewakuacji,
      g) dostęp do budynków, wjazdy i dojazdy do źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
      h) miejsca utrudnień w ruchu pojazdów na terenie zakładu, w szczególności przejazdy przez tory kolejowe, lokalne zwężenia
          przejazdów, estakady i mosty,
    - plany sytuacyjne poszczególnych obiektów uwzględniające:
      a) rzuty pierwszej kondygnacji nadziemnej z naniesieniem informacji dotyczących układu komunikacyjnego, zagrożenia
          pożarowego i wybuchowego, zagrożenia skażeniem środowiska oraz charakterystyki pożarowej obiektów,
      b) rzuty innych kondygnacji, w przypadku gdy analiza zagrożeń wykaże taką konieczność,
      c) miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej, zaworów odcinających oraz
         zbiorników awaryjnych,
      d) istniejące systemy ograniczające skutki awarii, takie jak kurtyny wodne i układy zraszające, oraz miejsca ich uruchamiania,
      e) miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do wykrywania stężeń wybuchowych oraz skażeń
         chemicznych,
      f) miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń ratowniczych oraz urządzeń przeciwpożarowych i agregatów awaryjnych,
      g) kierunki ewakuacji oraz miejsca ewakuacji ludzi w przypadku awarii.
5) wykaz osób i obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii, do których prowadzący zakład
    przekaże informację o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach
    zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii, tj.:
    - oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu,
    - wskazanie osoby przekazującej informacje, poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska,
    - oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ Państwowej Straży
      Pożarnej otrzymał zgłoszenie, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
    - opis zastosowanych środków zapobiegawczych i działań, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii,
    - powszechnie używane nazwy, nazwy rodzajowe lub ogólną klasyfikację pod kątem rodzaju zagrożenia powodowanego przez
      substancje mogące przyczynić się do awarii, określone w odrębnych przepisach dotyczących rodzajów i ilości substancji
      niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o
      dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wraz ze wskazaniem ich podstawowych właściwości niebezpiecznych,
    - opis rodzajów zagrożeń awariami, z uwzględnieniem ich potencjalnych skutków dla ludności i środowiska,
    - opis sposobów ostrzegania ludności zagrożonej oraz informowania jej w razie awarii,
    - opis działań, które ludność zagrożona powinna podjąć, oraz sposobu, w jaki powinna się zachować w razie wystąpienia awarii,
    - oświadczenie o ustaleniach dokonanych na terenie zakładu przez prowadzącego zakład, w szczególności o podjęciu współpracy
      ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia
      jej skutków,
    - odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przygotowanego w celu likwidowania skutków awarii poza terenem
      zakładu, zawierające zalecenie stosowania się podczas awarii do instrukcji lub poleceń służb ratowniczych,
    - wskazanie miejsca uzyskania innych informacji, z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach
      dotyczących ochrony informacji niejawnych.