Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, towarzystw ubezpieczeniowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji wykonania obowiązków określonych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80, poz. 563).
Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - są to osoby z wieloletnim stażem w Straży Pożarnej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w swoim opracowaniu zawiera:
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
    magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom
    technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdza.
6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią
    przedmiotowej instrukcji.
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownik.
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących
    w szczególności:
    - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
    - odległości od obiektów sąsiadujących,
    - parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
    - występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
    - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
    - lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
    - podziału obiektu na strefy pożarowe,
    - warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
    - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych
      pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
    - wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
    - hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
    - dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
Poprawne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz określenie kosztów jej wykonania nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania).
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.