Programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system zarządzania zakładem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.
Oferowany przez nas program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym zawiera między innymi:
1. Określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową.
2. Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej przewidywane do wprowadzenia.
3. Określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia.
4. Określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny jego aktual­ności i skuteczności.
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.
Nasze Biuro opracowało programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym między innymi dla:
- baz paliw płynnych,
- magazynów substancji łatwopalnych, żrących i toksycznych,
- fabryki farb i lakierów,
- zakładów stosujących substancje niebezpieczne.