Ocena ryzyka wybuchu

W myśl obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, pracodawca powinien dokonywać, nie rzadziej niż raz w roku oceny ryzyka.
Opracowana przez nas ocena ryzyka wybuchu określa:
1. Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej.
2. Prawdopodobienstwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych.
3. Eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie.
4. Rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.