Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

Przedstawiamy Państwu ofertę na opracowanie „Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem”. Dokument taki wymagany jest w zakładach, w których stosowane są materiały niebezpieczne pożarowo:
- gazy palne,
- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
- pyły i włókna materiałów palnych,
- palne aerozole,
a dla bezpiecznego realizowania procesów technologicznych z udziałem powyższych substancji oraz bezpiecznego ich magazynowania, konieczne jest stosowanie instalacji, urządzeń i systemów ochronnych.
Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem, który zobowiązany jest podpisać pracodawca, zawiera zagadnienia będące przedmiotem szczegółowej analizy, według Dyrektyw UE tzw. nowego podejścia:
- Dyrektywy ATEX 100a: w zakresie właściwego doboru urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych
   wybuchem,
- Dyrektywy ATEX 137: w zakresie stanu BHP pracowników narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.
Opracowany przez nas dokument zawiera:
1. Prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania atmosfer wybuchowych.
2. Prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych.
3. Identyfikację i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem.
4. Ocenę ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe według matrycy zatwierdzonej przez pracodawcę.
5. Ocenę skali przewidywanych niepożądanych skutków.
6. Informację o podjętych odpowiednich środkach zaradczych zapobiegających wystąpieniu zagrożeń wybuchem.
7. Deklarację pracodawcy, że stanowiska pracy są zabezpieczone przed wybuchem.
Opracowany przez nas „Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem” spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 1007 z 2003 r., poz. 1004; z późniejszymi zmianami) - obowiązuje do dnia 30 października 2010 r.
Od 31 października 2010 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).
Przy sporządzaniu „Dokumentu…” biorą udział specjaliści posiadający ukończone studia wyższe i podyplomowe w zakresie:
- bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadający certyfikat kompetencji personelu wydany przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji
  Personelu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie,
- bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, a jednocześnie posiadający uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
  przeciwpożarowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Pragniemy poinformować, że nasza Firma ma w swoim dorobku opracowanie kilkudziesięciu takich „Dokumentów…”, np. dla kabin lakierniczych, przemysłu spożywczego, obiektów paliwowych, magazynów substancji łatwopalnych, przemysłu chemicznego, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu drzewnego i meblarskiego itp.