Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pożaru

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117) nakazuje na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
Obowiązujące przepisy, znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samego obiektu, aktualny stan wiedzy technicznej i techniczne możliwości oferowanych na rynku urządzeń przeciwpożarowych, wymagają zintegrowania pracy urządzeń przeciwpożarowych i innych technicznych instalacji w jeden wspólny system, który będzie sterowany centralą systemu sygnalizacji pożaru (CSP).
Opracowany przez nas scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru zawiera procedury oraz kolejność działań odpowiednich służb i wymagane zachowanie się użytkowników obiektu, a także sekwencję pracy urządzeń przeciwpożarowych w przypadku powstania pożaru zgodnie z przygotowanym szczegółowym opisem reakcji urządzeń przeciwpożarowych według wytycznych matrycy operacyjnej systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Matryca operacyjna stanowi integralną część scenariusza.
Dodatkowo scenariusz może zawierać:
- kalkulację sił i środków gaśniczych niezbędnych w zakresie zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczo - gaśniczych,
- określenie bezpiecznych warunków ewakuacji (dostępny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE i wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE).